Władze Hufca

Decyzją ostatniego Zjazdu Hufca zostały wybrane następujące władze:

Komendant hufca:

 • kieruje pracą komendy hufca,
 • kieruje bieżącą działalnością hufca,
 • reprezentuje hufiec,
 • wydaje rozkazy,
 • prowadzi gospodarkę finansową hufca przy pomocy skarbnika hufca.

Komenda hufca:

 • określa organizację i regulamin pracy komendy hufca,
 • buduje wspólnotę instruktorską oraz wspólnotę podstawowych jednostek organizacyjnych,
 • przyjmuje plan pracy hufca, w tym plan kształcenia,
 • zatwierdza budżet hufca oraz przyjmuje sprawozdanie z jego realizacji,
 • tworzy warunki do realizacji strategii rozwoju hufca,
 • wspomaga, koordynuje i nadzoruje pracę gromad, drużyn i innych jednostek hufca oraz ocenia ich działalność,
 • koordynuje działalność ruchu przyjaciół harcerstwa na terenie hufca,
 • podejmuje uchwały w innych sprawach, wniesionych przez członków komendy, w granicach jej kompetencji,
 • wykonuje inne zadania określone przez Zjazd ZHP, pozostałe władze naczelne i władze chorągwi

Komisja rewizyjna hufca jest organem kontrolnym hufca, odpowiedzialnym przed zjazdem hufca.

Komisja rewizyjna hufca:

 • czuwa nad zgodnością działania komendy hufca i komendanta oraz jednostek organizacyjnych hufca ze Statutem ZHP i przepisami prawa,
 • sprawuje kontrolę nad działalnością gospodarczą i finansową jednostek organizacyjnych i władz hufca pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości,
 • ocenia realizację programu rozwoju hufca,
 • przedstawia komendzie hufca informacje, zalecenia i wnioski,
 • przedstawia zjazdowi hufca sprawozdanie ze swej działalności,
 • przedstawia zjazdowi hufca ocenę działalności wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków komendy hufca,
 • wykonuje zadania kontrolne zlecone przez komisje rewizyjne wyższego stopnia.