hm. Aleksandra LECHOCKA – komendant hufca

dyżur pełni w czwartki w godzinach od 17.00 do 19.00

adres e-mail: aleksandra.lechocka@zhp.net.pl

 • kieruje pracami Komendy Hufca i organizuje jej pracę,
 • reprezentuje Hufiec na zewnątrz,
 • wydaje rozkazy,
 • uczestniczy w odprawach komendantów hufców,
 • współpracuje z Komendą Chorągwi i Przewodniczącym KRH,
 • nadzoruje, koordynuje i wspiera działalność szczepów,
 • nadzoruje, koordynuje i wspiera działalność podstawowych jednostek organizacyjnych, które nie podlegają żadnemu namiestnictwu,
 • koordynuje i wspiera działalność Ruchu Przyjaciół Harcerstwa,

Komendant Hufca nadzoruje pracę: pracowników etatowych Hufca,  kręgów instruktorskich, 50 HDW, HOW Kucoby, Sztab HAL i HAZ.

hm. Bartłomiej KOLISKO – skarbnik

dyżur pełni we wtorki w godzinach od 17.00 do 19.00

adres e-mail: bartlomiej.kolisko@zhp.net.pl

 • odpowiada za obszar strategiczny „Bezpieczne i jawne finanse”,
 • czuwa nad ściągalnością składek członkowskich,
 • współodpowiada za sprawy finansowe i majątkowe,
 • nadzoruje właściwe rozliczanie pobranych zaliczek, opis dokumentów finansowych,
 • czuwa nad celowością i dyscypliną wydatków Hufca,
 • przedkłada Komendzie Hufca projekt budżetu i roczne sprawozdanie finansowe,
 • wykonuje postanowienia uchwał Komendy Hufca i decyzji Komendanta i Skarbnika Hufca dotyczących spraw finansowych i majątkowych,
 • kontroluje działalność finansową jednostek Hufca,
 • przygotowuje i nadzoruje terminowe rozliczanie HAL i HAZ w zakresie finansowym,
 • odpowiada za akcję 1%
 • współpracuje ze Skarbnikiem Chorągwi,
 • odpowiada za terminowe prowadzenie i przekazywanie do Komendy Chorągwi dokumentacji finansowej Hufca,

Skarbnik Hufca nadzoruje pracę zespołu ds. pozyskiwania środków.

hm. Adam MALARZ- zastępca komendanta hufca ds. pracy z kadrą

dyżur pełni w czwartki w godzinach od 17.00 do 19.00

adres e-mail: adam.malarz@zhp.net.pl

 • odpowiada za obszar strategiczny  „Kształcenie, motywowanie i promowanie kadry”,
 • odpowiada za właściwe przeszkolenie kadry instruktorskiej hufca,
 • opracowuje opisy funkcji,
 • odpowiada za tworzenie i podpisywanie umów wolontariackich,
 • przedkłada do zatwierdzenia plany i sprawozdania podległych zespołów,
 • odpowiada za zgodność form z kształceniowymi standardami,
 • pozyskuje kadrę i dba o jej rozwój,
 • odpowiada za opracowanie i wdrożenie systemu pracy z kadrą w tym systemu motywowania i satysfakcjonowania kadry,
 • stymuluje i nadzoruje środowiska w zakresie kształcenia,
 • kreuje i inicjuje współpracę pomiędzy zespołami,
 • współpracuje z ChSI i CSI.

Zastępca ds. pracy z kadrą nadzoruje pracę: Komisji Stopni Instruktorskich, Zespołu Kadry Kształcącej, Kapituły Stopni Wędrowniczych.

phm. Anna SOBÓTKA – SAMORAŃSKA – zastępczyni komendanta ds. programowych

dyżur pełni w czwartki w godzinach od 17.00 do 19.00

 • odpowiada za obszar strategiczny „Program”,
 • opracowuje, wdraża, realizuje i podsumowuje realizację planu pracy hufca,
 • nadzoruje   imprezy programowe hufca,
 • zatwierdza roczne plany pracy jednostek organizacyjnych oraz imprez wyjazdowych,
 • animuje przedsięwzięcia programowe hufca,
 • przekazuje informacje o przedsięwzięciach programowych  z różnych środowisk,
 • współpracuje ze Skarbnikiem Hufca w zakresie pozyskiwania środków na cele programowe.

Zastępca komendanta ds. programowych nadzoruje pracę: namiestnictw oraz szczepów.

Regulamin Pracy Komendy Hufca ZHP Chorzów